Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

https://lockerroom.adidas.nl wordt beheerd door de vennootschap naar Nederlands recht adidas International Trading B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33305842, statutair gevestigd te (1101 BA) Amsterdam ZO, AtlasArena, kantoorgebouw Afrika, aan de Hoogoorddreef 9a ("Beheerder"). adidas AG is de moedermaatschappij van de adidas Groep, waarin diverse vennootschappen met elkaar verbonden zijn, waaronder adidas International Trading B.V.

1.                Leeswijzer

1.1             In deze gebruiksvoorwaarden (deze "Voorwaarden") wordt beschreven op welke wijze u toegang tot de Website kunt verkrijgen en daarvan gebruik kunt maken.

1.2             Bepaalde woorden en uitdrukkingen die in deze Voorwaarden gehanteerd worden, hebben een specifieke betekenis (hierna te noemen: "gedefinieerde begrippen"). U kunt deze gedefinieerde begrippen herkennen aan de beginhoofdletter (ook wanneer ze niet aan het begin van een zin staan). Wanneer een gedefinieerd begrip wordt gebruikt, heeft het de betekenis die daaraan is toegekend in het onderdeel van deze Voorwaarden waar het begrip is gedefinieerd (u kunt de betekenis vinden in de zin waar het gedefinieerde begrip tussen haakjes en tussen aanhalingstekens staat).

1.3             Waar wij in deze Voorwaarden naar "wij" of "ons" verwijzen, bedoelen we daarmee de Beheerder; waar wij verwijzen naar "u" of “uw”, bedoelen wij u, d.w.z. degene die zich toegang tot de Website verschaft of daarvan gebruik maakt.

1.4             NB: deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op bestellingen van Producten (als nader omschreven in artikel 3.1) die u plaatst via een van de diensten die op de Website worden aangeboden. Wanneer u een Product via de Website bestelt, neemt een lokale winkel contact met u op. Wanneer u vervolgens doorgaat met de aankoop en betaling, gaat u rechtstreeks een overeenkomst aan met die winkel, waarop de voorwaarden van die winkel van toepassing zijn.

1.5             Verder attenderen wij u erop dat wij uitsluitend van uw persoonsgegevens gebruikmaken overeenkomstig ons privacybeleid (klik hier).

2.               De Website

2.1             De Website is uitsluitend bestemd voor gebruikers in Nederland. 

2.2             De Website wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Wij garanderen niet dat de Website, inclusief de content, altijd beschikbaar en storingsvrij is. Toegang tot de Website is slechts tijdelijk toegestaan. De Website kan zonder bericht vooraf geheel of gedeeltelijk door ons opgeschort, gewijzigd of opgeheven worden. Wij zijn jegens u niet aansprakelijk wanneer de Website om welke reden ook op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode uit de lucht is. Actualisatie van de Website en/of wijziging van de content van de Website is te allen tijde mogelijk.

2.3             U dient zelf het een en ander te regelen om toegang tot de Website te verkrijgen. Ook moet u zelf ervoor zorgen dat iedereen die via uw internetverbinding toegang tot de Website heeft, van deze Voorwaarden op de hoogte is en zich daaraan houdt.

2.4             De Website en de content van de Website zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en niet om advies te geven waarop u vervolgens mag afgaan.

2.5             De Website is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel privégebruik (u mag de Website wel gebruiken om producten te ontwerpen voor gebruik door een professioneel team waarvan u de vertegenwoordiger bent). U mag de Website niet gebruiken voor het ontwerpen van producten in de uitoefening van een bedrijf ten behoeve van de verkoop aan derden. 

3.                Producten

3.1             Op de Website staan producten die volledig door ons ontworpen en geproduceerd zijn, maar die desondanks naar eigen smaak door u aangepast kunnen worden door een keuze te maken uit materialen, kleuren en andere van tijd tot tijd op de Website beschikbare opties. Zo kunt u bijvoorbeeld een naam, teamlogo, sponsorlogo of rugnummer toevoegen ("Personaliseren"). Wanneer u een van deze producten ("Producten") wilt bestellen, doet u dat via een winkel overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.4 en is die winkel verantwoordelijk voor het Personaliseren en leveren van die Producten en voor de nakoming van alle andere bepalingen in de overeenkomst tussen u en die winkel.

3.2             Het aanbod van Producten op de Website geldt zolang de voorraad van de betreffende winkel strekt. We zullen ons redelijkerwijze inspannen om u een bericht te sturen wanneer wij merken dat we een bepaald product niet meer veel op voorraad hebben. We kunnen echter niet garanderen dat onze winkels een bepaald product of bepaalde producten altijd op voorraad hebben.

3.3             De op de Website vermelde prijzen zijn adviesprijzen voor de winkels. De prijzen kunnen per winkel verschillen.  De winkel neemt contact met u op om de uiteindelijke prijs van het door u bestelde Product te bevestigen, inclusief de kosten van het Personaliseren.

3.4             U dient zelf te controleren dat de gegevens van uw bestelling en van het eventuele Personaliseren correct zijn op het moment dat u de overeenkomst met de betreffende winkel bevestigt. 

3.5             Kleine kleurverschillen en andere variaties in de Producten zijn mogelijk vanwege de instellingen van uw beeldscherm, beeldschermtechnologie of andere technische redenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor deze variaties en afwijkingen en evenmin voor typefouten, productbeschrijvingen of kennelijke fouten op de Website.

4.                Uw account en wachtwoord

4.1             Om producten via de Website te kunnen bestellen, moet u bij ons een account ("Account") hebben. Bij het registreren van een Account op de Website wordt u gevraagd om bepaalde gegevens in te voeren (zoals uw e-mailadres) en een wachtwoord aan te maken, dit alles in het kader van onze veiligheidsprocedures. U dient uw wachtwoord geheim te houden en niet aan derden bekend te maken.

4.2             Wij hebben te allen tijde het recht om een Account en/of een wachtwoord te deactiveren wanneer wij redelijkerwijze van oordeel zijn dat u zich niet houdt aan het bepaalde in deze Voorwaarden.

4.3             Wanneer u weet of vermoedt dat iemand anders de inloggegevens van uw Account kent, moet u dat onmiddellijk aan ons doorgeven door hier te klikken.

4.4             U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel onbevoegd gebruik van de inloggegevens van uw Account.

5.               Wat u wel en niet mag doen

Algemeen

5.1             Het is niet toegestaan om:

5.1.1              zodanig gebruik van de Website te maken dat u daarmee inbreuk maakt op deze Voorwaarden of op de geldende lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving;

5.1.2              de Website geheel of gedeeltelijk te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen of te wederverkopen, tenzij in deze Voorwaarden daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend;

                5.1.3              de Website voor commerciële of bedrijfsmatige doeleinden te gebruiken (echter wel voor het ontwerpen van Producten voor gebruik door uzelf en uw team); of

5.1.4              handelingen te verrichten die schade toebrengen aan, storingen veroorzaken in of anderszins in de weg staan aan het functioneren van de Website of van de apparatuur, het netwerk of de software waarop de Website draait.

Content van klanten

5.2             Ingeval u content op de Website aanlevert/uploadt, waaronder begrepen content ten behoeve van het Personaliseren – zoals afbeeldingen, tekst of andere materiaal – moet die content ("Content van de Klant") aan de volgende regels voldoen:

5.2.1              de content mag niet bestaan uit, of de naam bevatten van, een product, dienst, bedrijf, organisatie of evenement dat/die aan iemand anders toebehoort (tenzij u bevoegd bent om dit te doen, bijvoorbeeld in het kader van een sponsorregeling voor uw team); 

5.2.2              de content mag niet bestaan uit, of de naam of artiestennaam bevatten van, een (al dan niet overleden) beroemdheid;

                5.2.3              de content mag geen inbreuk maken op de handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van derden;

                5.2.4              de content mag niet aanstootgevend, grof, beledigend of racistisch zijn en niet aanzetten tot haat of geweldig tegen anderen;

                5.2.5              de content mag niet tot gevolg hebben dat een ander daardoor wordt gepest of lastig wordt gevallen;

                5.2.6              de content moet, voor zover u bekend, juist en waar zijn;

                5.2.7              de content mag niet lasterlijk zijn;

                5.2.8              de content mag geen gebruikmaken van materiaal of content van anderen of inbreuk opleveren op de rechten of de persoonlijke levenssfeer van anderen;

                5.2.9              de content mag geen persoonsgegevens van anderen bevatten (namen voor op de shirts in het kader van het Personaliseren zijn wel toegestaan) of vertrouwelijke informatie van anderen bevatten; en

                5.2.10           de content mag niet aanzetten tot terrorisme, geweld of illegale activiteiten of een en ander vergoelijken.

Wij behouden ons het recht voor om de Content van de Klant af te wijzen ingeval die naar ons oordeel in een van de hiervoor vermelde categorieën valt. Bedenk ook dat sommige speciale tekens niet door ons systeem worden ondersteund.

5.3             U garandeert dat alle door u op de Website aangeleverde/geüploade Content van de Klant aan het bepaalde in deze Voorwaarden voldoet en dat, als wij conform deze Voorwaarden van die Content gebruik maken, dit geen inbreuk oplevert op de intellectuele eigendomsrechten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer u deze garantie schendt, u verantwoordelijk bent voor de schade die daaruit voor ons voortvloeit.

5.4             Wij behouden ons het recht voor om Content van de Klant te weigeren of het gebruik daarvan te staken wanneer wij van oordeel zijn dat die Content in strijd is met deze Voorwaarden, ongeacht door wie de Content is aangeleverd.

Virussen

5.5             Wij garanderen niet dat de Website volledig beveiligd is en geen bugs of virussen bevat. U bent zelf verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform waarmee u toegang tot de Website verkrijgt en wij raden u aan om gebruik te maken van antivirussoftware.

5.6             U mag geen misbruik van de Website maken door het moedwillig uploaden van een virus, Trojaans paard, worm, logische bom of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal. U mag zichzelf niet onbevoegd toegang verschaffen tot de Website, tot de server waarop de Website draait of tot een server, computer of database waarmee de Website verbonden is. U mag geen Denial of Service- of Distributed Denial-of-Service-aanval op de Website uitvoeren. Indien u dat wel doet, maakt u zichzelf mogelijk schuldig aan een strafbaar feit. Wij melden alle inbreuken aan politie en justitie en werken met deze instanties samen om uit te zoeken door wie de inbreuk is gepleegd. Ingeval van een inbreuk wordt u onmiddellijk het recht ontzegd om van de Website gebruik te maken.

6.               Intellectuele eigendom

6.1             Wij (of gelieerde ondernemingen) zijn de rechthebbende of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website, de content van de Website, de Producten (met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2), de naam en het merk adidas en alle eigen lettertypes van adidas, alsmede op de namen, afbeeldingen en verpakkingen van de adidas-producten en op alle andere handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen die op de producten van de adidas Groep, op de productverpakkingen en/of op de Website vermeld staan, ongeacht of deze al dan niet zijn gedeponeerd. Deze werken genieten wereldwijd bescherming op grond van wetten en verdragen op het gebied van de intellectuele eigendom. Al deze rechten worden voorbehouden.

6.2             U garandeert dat u de rechthebbende of licentiehouder bent van alle intellectuele eigendomsrechten op de Content van de Klant die u in het kader van het Personaliseren uploadt. De Content van de Klant die u naar onze Website uploadt, wordt geacht niet vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd te zijn. U behoudt alle eigendomsrechten op de Content van de Klant, maar u verleent ons hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om die Content te gebruiken, op te slaan, te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, te tonen en daarvan afgeleide werken te maken in het kader van de door de Website verleende dienst, een en ander via alle mediakanalen, alsmede om die Content te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden, waaronder begrepen alle daartoe in aanmerking komende winkels.    

6.3             Aan u worden geen andere rechten tot gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten verleend dan die welke in deze Voorwaarden staan vermeld. Het is u niet toegestaan om de Website en de content op de Website geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden te gebruiken; wel mag u materiaal van de Website downloaden voor niet-commercieel privégebruik. Dit materiaal mag u echter niet aanpassen en ook niet kopiëren, verspreiden, verzenden, tonen, uitvoeren, verveelvoudigen, openbaar maken, in licentie geven, overdragen of verkopen of daarvan afgeleide werken maken.

6.4             Het is niet toegestaan om de Website, waaronder mede begrepen tekst, ontwerpen, graphics, foto’s en afbeeldingen die op de Website staan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, te verveelvoudigen, opnieuw openbaar te maken, te uploaden, opnieuw te posten, aan te passen, te verzenden of te distribueren of anderszins te gebruiken voor niet-privégebruik of openbaar of commercieel gebruik.

6.5             Alle berichten en materialen die u via de Website per e-mail of anderszins naar ons toestuurt, worden geacht niet vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd te zijn (met uitzondering van berichten die betrekking hebben op uw bestelling wanneer u via de Website producten van ons koopt). Het staat ons vrij om alle in die berichten en materialen opgenomen ideeën, suggesties, concepten, ontwerpen, knowhow en andere informatie openbaar te maken, te tonen, te verspreiden of anderszins te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, waaronder mede begrepen het ontwikkelen, produceren, adverteren en vermarkten van ons bedrijf en onze producten.

7.                Onze aansprakelijkheid

7.1             Het bepaalde in deze Voorwaarden levert geen uitsluiting of beperking op van onze aansprakelijkheid voor:

                7.1.1              overlijden of lichamelijk letsel door nalatigheid onzerzijds;

                7.1.2              bedrog of misleiding; en

                7.1.3              zaken ten aanzien waarvan beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid onrechtmatig is.

7.2             Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor het Personaliseren en/of voor een overig handelen of nalaten van een winkel (waaronder begrepen het niet nakomen van het bepaalde in de overeenkomst tussen u en die winkel).  

7.3             Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van het bepaalde in deze Voorwaarden wanneer dit het gevolg is van een oorzaak die redelijkerwijze buiten onze macht is gelegen. 

7.4             Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de content van websites die bereikt kunnen worden via een link op de Website (waaronder begrepen links naar onze commerciële sponsors en partners). Deze links betekenen niet dat wij over die websites een oordeel hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden schade voortvloeiend uit het gebruik van deze websites.

Voor consumenten geldt het volgende:

7.5             Ingeval wij ons niet aan deze Voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor de door u geleden schade die het voorzienbare gevolg is van onze tekortkoming of nalatigheid, maar zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die niet voorzienbaar is. Schade is voorzienbaar indien die een logisch gevolg is van onze tekortkoming, dan wel voor u en ons voorzienbaar was op het moment dat u toegang tot de Website verkreeg.

7.6             Het bepaalde in deze Voorwaarden laat uw wettelijke rechten onverlet.

7.7             Wij stellen de Website uitsluitend beschikbaar voor eigen privégebruik. U gaat ermee akkoord dat u de Website en de content op de Website niet voor commerciële of bedrijfsmatige doeleinden gebruikt. Wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor winst- of omzetderving, bedrijfsonderbrekingen of gemiste commerciële kansen.

8.                Opschorting en beëindiging

8.1             Ingeval van schending van het bepaalde in deze Overeenkomst kunnen wij onmiddellijk de volgende maatregelen treffen (niet limitatief):

                8.1.1              u ontvangt van ons een waarschuwing;

                8.1.2              de door u naar de Website geüploade Content van de Klant wordt tijdelijk of permanent verwijderd;

                8.1.3              uw recht om van de Website gebruik te maken, wordt tijdelijk of permanent ingetrokken;

                8.1.4              uw Account wordt opgeschort of beëindigd;

                8.1.5              we starten een juridische procedure tegen u om vergoeding te verkrijgen van alle kosten die wij in verband met de schending hebben gemaakt (waaronder mede begrepen redelijke administratieve kosten en kosten van                                                juridische bijstand);

                8.1.6              we treffen verdere rechtsmaatregelen jegens u; en/of

                8.1.7              we verstrekken aan politie en justitie alle informatie die wij redelijkerwijze nodig achten.

9.                Wijziging van deze Voorwaarden

9.1             Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons gewijzigd worden (bijvoorbeeld in verband met een wetswijziging, waardoor deze Voorwaarden aangepast moeten worden). Zorg ervoor dat u deze Voorwaarden regelmatig doorneemt, zodat u weet welke Voorwaarden van toepassing zijn op het moment dat u toegang tot de Website verkrijgt en daarvan gebruik maakt.

10.             Overige belangrijke informatie

10.1          Elke bepaling in deze Voorwaarden komt zelfstandige betekenis toe. Indien een van deze bepalingen door de rechter of door een bevoegde instantie onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

10.2          Indien wij er niet bij u op aandringen dat u uw verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden dient na te komen of onze rechten jegens u niet of niet-tijdig uitoefenen, betekent dit niet dat u niet aan die verplichtingen moet voldoen of dat wij van die rechten afstand doen. Wanneer wij een verzuim door de vingers zien, doen we dat schriftelijk en betekent dit niet dat we dat automatisch ook in alle verdere gevallen doen.

10.3          We behouden ons het recht voor om de uitvoering van onze verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden uit te besteden en om al onze rechten en verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden over te dragen of te noveren aan een vennootschap die deel uitmaakt van de adidas Groep, met dien verstande dat uw rechten ingevolge deze Voorwaarden daardoor niet worden aangetast. Het is u niet toegestaan om uw rechten of verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden zonder onze schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk over  te dragen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

10.4          Mocht u meer willen weten over online geschillenbeslechting, klik dan op deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Op grond van Verordening (EU) Nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad is opname van deze link verplicht, maar dit uitsluitend ter informatie.  We zijn niet verplicht om aan online geschillenbeslechting deel te nemen.

11.             Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1          Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dit laat onverlet de toepasselijkheid van dwingendrechtelijke rechten in het land waar u woont.

11.2          Geschillen voortvloeiende uit deze Voorwaarden mag u – naar keuze – voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam of aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit een EU-lidstaat is, welke rechters – bij uitsluiting – bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen. Geschillen voortvloeiende uit deze Voorwaarden maken wij aanhangig bij de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit een EU-lidstaat is en anders bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.             Onze contactgegevens

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan doen wij ons best om het probleem te verhelpen en te zorgen dat dit in de toekomst niet nogmaals gebeurt. U kunt altijd contact met ons opnemen. Dat kan door hier te klikken.

Voorwaarden voor het laatst geactualiseerd mei 2018